Integral Technologies - wersja polska Integral Technologies - English Version Integral Technologies - Twitter Integral Technologies - Facebook
przeszukaj: 
STRONA GŁÓWNA  »  PROJEKTY UNIJNE
 
Skip Navigation Links
O FIRMIE
» Autoryzacje
» Referencje
» Siedziba
» Kariera
OBSŁUGA SZKOLEŃ
» Wyszukiwanie
» Lista kursów
» Zapisy
» Vouchery
» Promocje
» Rabaty
» Regulamin
OFERTA SZKOLEŃ
» MS Office
» Nowe technologie
» Training in English
» Software Assurance
» Szkolenia onLine
» Smartfony i tablety
PROJEKTY UNIJNE
USŁUGI
» Aplikacje
» Strony dla firm
EGZAMINY
» Pearson VUE
» Certiport MOS
» Castle
» Promocje
» Cennik
» Zapisy
» Ścieżki Microsoft
KONTAKT
ZAMÓW NEWSLETTER
Baza wiedzy MSDN

IN EDUCATION - ROZWÓJ KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

Projekt "IN Education – Rozwój kompetencji zawodowych w województwie mazowieckim" obejmuje w swoim zakresie organizację i przeprowadzenie zajęć, mających na celu wzrost kompetencji zawodowych w kierunkach:
 • Sekretarka (3 grupy x 15 osób)
  kurs zostanie zakończony zewnętrznym egzaminem Microsoft Office Specialist (Word i Excel).
 • Administrator/ka systemów k​omputerowych (3 grupy x 15 osób)
  kurs zostanie zakończony zewnętrznym egzaminem CompTIA IT Fundamentals.
Projekt realizowany w okresie od 01-09-2016 do 31-12-2017.
 

KOMPETENCJE JĘZYKOWE I ICT NA RYNKU PRACY SPRAWDZĄ SIĘ!

Projekt "Kompetencje językowe i ICT na rynku pracy sprawdzą się !" ma na celu wzrost kwalifikacji i kompetencji cyfrowych oraz językowych - angielski/niemiecki/francuski. W projekcie realizowane będą następujące zadania:
 •  Szkolenia w zakresie umiejętności ICT (11 grup x 12 osób)
  1. Informacja (przeglądarki internet, obsługa, zapytania)
  2. Komunikacja (m.in.Skype, WhatsApp, Facebook, Twitter)
  3. Tworzenie treści (MS Office/OpenOffice)
  4. Bezpieczeństwo (m.in. programy antywirusowe)
  5. Rozwiązywanie problemów (tablety, smartfony, drukarki)
 •  Egzamin i certyfikacja zewnętrzna potwierdzająca zdobycie kompetencji w zakresie ICT
 •  Szkolenia w zakresie języków obcych
  • angielski (7 grup x 12 osób), niemiecki (3 grupy x 12 osób), francuski (1 grupa x 12 osób),
  • zakres szkoleń będzie zależny od poziomu i zgodny z wymogami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  • w ramach szkoleń będą realizowane ćwiczenia czterech podstawowych sprawności językowych: czytania, pisania, słuchania oraz mówienia.
 •  Egzamin i certyfikacja zewnętrzna potwierdzająca zdobycie kompetencji w zakresie języków obcych
Projekt adresowany jest do mieszkańców następujących powiatów województwa mazowieckiego: Płock, płockiego, sierpeckiego, mławskiego, żuromińskiego, przasnyskiego.
Czas trwania projektu od 01-01-2017 do 31-12-2018.
 
 
Warszawa, 24.03.2017r.
 
 
Rozeznanie rynku dotyczące egzaminów i certyfikacji zewnętrznej potwierdzającej zdobycie kompetencji w zakresie ICT 
I. OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA RYNKU
Przedmiotem rozeznania rynku jest uzyskanie propozycji cenowych zakupu egzaminów dotyczących certyfikacji zewnętrznej potwierdzającej zdobycie kompetencji w zakresie ICT – egzamin z wydaniem certyfikatu zewnętrznego (zgodnie z harmonogramem poniżej) na szkolenia komputerowe dla Uczestników i Uczestniczek w ramach projektu „Kompetencje językowe i ICT na rynku pracy sprawdzą się !” nr RPMA.10.02.00-14-4685/16. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach X Osi Priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 „Kompetencje kluczowe osób dorosłych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Instytucją Pośredniczącą jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu ustalenia ceny rynkowej egzaminu z wydaniem certyfikatu zewnętrznego.
 
II. ZAMAWIAJĄCY
Integral Technologies Sp. z o.o.
ul. Wspólna 50A lok 37, 00-684 Warszawa
Telefon kontaktowy: + 48 22 254 79 97
 
Partner Projektu:
QS Zurich Sp. z o.o.
ul. Słupska 6a, 02-495 Warszawa
Telefon kontaktowy: +48 22 651 74 88
 
III. WARUNKI UDZIAŁU
Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
IV. TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji zamówienia: kwiecień 2017 – listopad 2018 r.
Szkolenia ICT realizowane będą w grupach 12 osobowych, w wymiarze 88 godzin dydaktycznych na jedną grupę. Po zakończeniu szkolenia dla każdej grupy Wykonawca przeprowadzi egzamin i wyda certyfikaty zewnętrzne.
Egzaminy będą realizowane zgodnie z planowanym harmonogramem:
Grupa I – kwiecień 2017r.
Grupa II – lipiec 2017r.
Grupa III – lipiec 2017r.
Grupa IV – październik 2017r.
Grupa V – grudzień 2017r.
Grupa VI – luty 2018r.
Grupa VII – marzec 2018r.
Grupa VIII – lipiec 2018r.
Grupa IX – lipiec 2018r.
Grupa X – październik 2018r.
Grupa XI – listopad 2018r.
 
V. LOKALIZACJA
Sale egzaminacyjne będą znajdować się w woj. mazowieckim na terenie powiatów: Płock, płocki, sierpecki, mławski, żuromiński, przasnyski, w miejscowościach wyznaczonych przez Zamawiającego.
 
VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE EGZAMINÓW
Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił egzaminy z wydaniem certyfikatu zewnętrznego łącznie dla 132 osób z 5 obszarów i 21 kompetencji na poziomie A lub B w zależności od potrzeb Uczestników i Uczestniczek Projektu. Egzaminy muszą obejmować swoim zakresem zagadnienia według Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP obejmujących 5 obszarów i 21 kompetencji określonych w „Standardzie wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów w PI 10 (iii)”
Wykonawca musi zapewnić egzaminatora na czas trwania egzaminów. Zamawiający poinformuje Wykonawcę każdorazowo o miejscu realizacji egzaminów, terminach i godzinach dla każdej grupy min na 10 dni przed egzaminem.
 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OFERT
Określenie ceny brutto za egzamin dla 1 os. z 5 obszarów na poziomie A lub B z wydaniem zewnętrznego certyfikatu – wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1
 
IX. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
a)    osobiście lub kurierem na adres: Integral Technologies Sp. z o.o., ul. Wspólna 50A lok 37, 00-684 Warszawa w godz. 8:30-16:30
b)    drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@integral-tech.pl
X. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert upływa w dniu 04.04.2017 godz. 16:00.   
 
XI. KONTAKT
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt tel. 22-254-79-97 lub e-mail kontakt@integral-tech.pl

 
 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 
OFERTA
dotycząca egzaminów i certyfikacji zewnętrznej potwierdzającej zdobycie kompetencji w zakresie ICT - egzamin z wydaniem certyfikatu zewnętrznego
 
na potrzeby realizacji projektu „Kompetencje językowe i ICT na rynku pracy sprawdzą się !” nr RPMA.10.02.00-14-4685/16. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach X Osi Priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 „Kompetencje kluczowe osób dorosłych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Instytucją Pośredniczącą jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………
 
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………
 
 
1.    Cena jednostkowa tj. cena brutto za egzamin dla 1 os. z 5 obszarów na poziomie A z wydaniem zewnętrznego certyfikatu
 
…………………………………………………………………………………………………………………………zł brutto,
 
Kwota słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
2.    Cena jednostkowa tj. cena brutto za egzamin dla 1 os. z 5 obszarów na poziomie B z wydaniem zewnętrznego certyfikatu
 
…………………………………………………………………………………………………………………………zł brutto,
 
Kwota słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
Niniejszym oświadczam, że egzaminy (nazwa) ……………………………………………………………………………
spełniają wymagania opisane w rozeznaniu cenowym.
 
 
……………………………………………………
Podpis i pieczęć
Zamawiający dokonał wyboru oferty:
EURO-FORUM Marek Gudków 20-010 Lublin, ul. Graniczna 4/7,8, egzaminy: Certyfikat Kompetencji Cyfrowych, cena 300 zł brutto poziom A oraz cena 300 zł brutto poziom B.
Kryterium: najniższa cena
 
 
PARTNERZY
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2015 Integral Technologies